Payday Loans
 

Skaityk lengvai!

 • Padidinti šrifto dydį
 • Numatytasis šrifto dydis
 • Sumažinti šrifto dydį
Jei keliaujate autobusu

autobusas

friendly_public_transport

autobusu_stoteleje_veluoja

   

Ko Europos Sąjunga tikisi, kai pradės veikti šis įstatymas 

Europos Sąjunga nori, kad visi žmonės,

taip pat ir neįgalųs žmonės

galėtų keliauti autobusais laisvai ir patogiai..

 

Įmonės, kurios veža keleivius turi parengti taisykles

ir jas vykdyti.

Taisyklės skirtos tam, kad neįgalųs žmonės

galėtų važiuoti patogiai ir nepatirtų diskriminacijos.

 

Įmonės kurios veža žmones ir stotys turi

neįgaliems žmonėms pritaikyti autobusus, stoteles ir stotis.

Šios įmonės ir stotys turi išmokyti savo darbuotojus

kaip padėti neįgaliems žmonėms.

Neįgalūs keleiviai turi gauti visą informaciją apie kelionę.

 

Imonės turi pasirūpinti keleiviais, jei autobusas vėluoja ar

sulūžta.

 Autobusų keleivių teisių reglamentas

El. paštas Spausdinti PDF

euflag

Vilniaus_AS_kasos

Neigaliojo_vezimelis

    

2. Kada galioja šis įstatymas

 

Įstatymas galioja visoje Europos Sąjungoje

kai kelionė yra ilgesnė nei 250 kilometrų.

 

Tačiau yra keli atvejai kai šis įstatymas galioja ir

jei kelionė trumpesnė nei 250 kilometrų:

 • Įmonės, kurios veža keleivius turi parduoti bilietus

visiems keleiviams ir jų nediskriminuoti;

 • Įmonės, kurios veža keleivius ir stotys turi išmokyti

savo darbuotojus kaip elgtis su neįgaliaisiais;

 • Įmonės, kurios veža keleivius ir stotys turi atlyginti

neįgaliam keleiviui, jei sugedo ar dingo

jo judėjimo įranga;

 • Įmonės, kurios veža keleivius ir stotys turi pranešti keleiviams

visą informaciją apie jų kelionę taip, kad jie suprastų.

autobusas

CDOG049

autobusu_stotis

Stotele

 

3. Ką reiškia kai kurie žodžiai

 

Vežėjas – tai įmonė, kuri veža keleivius autobusais.

 

Neįgalusis – žmogus, kuriam dėl

judėjimo, matymo, girdėjimo, proto ar kitokių sutrikimų

sunku keliauti traukiniu.

 

Prieigos sąlygos – taisyklės, kaip turi būti įrengti

autobusai ir stotys, kad neįgalieji lengvai keliautų.

 

Stotis – vieta, kurioje žmonės gali laukti autobuso, pradėti ir baigti savo kelionę, nusipirkti bilietus.

Stotyje dirba stoties darbuotojai.

 

Stotelė – vieta, kurioje trumpam sustoja autobusai

išleisti keleivius ar įleisti naujus keleivius.

 

Stotį valdanti įstaiga – įmonė, kuri vadovauja stoties darbui.

Vilniaus_AS_kasos

 

4. Bilietų pardavimas

 

Vežėjai turi parduoti bilietus visiems keleiviams

ir jų nediskriminuoti;

 

 

5. Jei šį įstatymą vykdo kitos organizacijos

 

Vežėjas, stotis ar stotį valdanti įstaiga gali leisti

kitai įmonei vykdyti šį įstatymą.

Bet jie privalo rūpintis,

kad kita įmonė šį įstatymą vykdytų gerai.

friendly_public_transport

 

6. Atsisakymo draudimas

 

Draudžiama nevykdyti šio įstatymoo.

Jį vykdyti kitaip nei yra parašytas

galima tik tada, jei keleiviams bus geriau keliauti

 

 

II. KOMPENSAVIMAS IR PAGALBA JEI NUTINKA NELAIMINGAS ATSITIKIMAS

bus-accident50268t

Neigaliojo_vezimelis

 

7. Jei keleivis miršta, susižeidžia ar dingsta jo daiktai

 

Vežėjas turi sumokėti keleivio šeimai,

jei keleivis kelionėje miršta per avariją.

Vežėjas turi sumokėti keleiviui,

jei keleivis susižeidžia ar

dingsta ar sugenda jo daiktai per avariją.

 

Jei dingsta ar sugenda neįgaliojo judėjimo įranga,

vežėjas turi sumokėti visą tos įrangos kainą

arba visą tos įrangos pataisymo kainą.

medicine025

 

8. Skubūs praktiniai keleivių poreikiai

 

Jei kelyje atsitinka nelaimė, vežėjas turi pasirūpinti, kad keleiviai turėtų:

 • pavalgyti,
 • apsirengti,
 • kur miegoti,
 • kaip grįžti ir
 • juos gydytų, jei jei jiems to prireikia.

 

 

III. NEĮGALIŲJŲ TEISĖS

busStop

 

9. Teisė važiuoti autobusu

 

Neįgalieji turi teisę važiuoti autobusu

taip pat kaip ir kiti žmonės.

 

Bilietai neįgaliesiems negali kainuoti daugiau nei kitiems žmonėms.

UW_Gadabout

 

10. Kokios gali būti išimtys

 

Vežėjai gali neparduoti bilietų ir nevežti neįgaliųjų jei:

 

galvoja, kad ši kelionė jiems bus nesaugi;

neįgalusis su neįgaliojo vežimėliu negali saugiai patekti į stotį, stotelę ar autobusą.

 

Jei vežėjas dėl to neįgaliajam neparduoda bilieto,

jis privalo jam pasakyti kaip jam keliauti kitais būdais.

 

Jei vežėjas pardavė bilietą ir paaiškėjo,

kad jis negali vežti neįgaliojo, jis privalo:

 • nemokamai parvežti neįgalųjų atgal arba
 • grąžinti pinigus už bilietą arba
 • pasiūlyti važiuoti kitu keliu ar kitais būdais.

 

Kai vežėjas galvoja, jog neįgaliajam kelionė bus nesaugi,

su neįgaliuoju gali važiuoti pagalbininkas.

Pagalbinkas turi padėti neįgaliajam,

jei jam pačiam per sunku keliauti savarankiškai.

Pagalbininkas keliauja nemokamai.

 

Vežėjai privalo skubiai pranešti neįgaliąjam, kad jis negali keliauti.

taisykles

computer_

 

11. Prieinamumas ir informacija

 

Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos turi surašyti taisykles

kaip jie rūpinsis, kad neįgalieji galėtų

lengvai važiuoti autobusais.

 

Kai vežėjai aar stotis valdančios įstaigos kuria šias taisykles,

jos privalo tartis su neįgaliųjų organizacijomis.

 

Taisykles vežėjai turi paskelbti internete ir tokiais būdais,

kad jas galėtų perskaityti ir suprasti visi žmonės,

taip pat ir neįgalieji.

 

Vežėjai visą informaciją apie kelionę

taip pat turi skelbti taip, kad ją

galėtų perskaityti ir suprasti neįgalieji.

ivaziavimas

 

12. Stotys

 

Valstybės turi paskirti stotis, kuriose neįgalieji gali gauti pagalbą.

Apie šias stotis valstybės turi pranešti Europos Komisijai.

CDOG049

friendly_public_transport

 

 

13. Pagalba stotyse

 

Visose paskirtose stotyse,

neįgalieji gali gauti šią pagalbą:

 

 • jie gali tam tikrose vietose pranešti, kad atvyko ir paprašyti pagalbos;
 • nuvykti iš šių vietų nusipirkti bilietų,
 • nuvykti į autobuso laukimo salę ar įlipimo į autobusą vietą;
 • įlipti į autobusą;
 • pasidėti autobuse savo daiktus;
 • pasiimti iš autobuso savo daiktus;
 • išlipti iš autobuso;
 • į autobusą pasiimti šunį vedlį;
 • atsisėsti į savo vietą.

 

Autobuse neįgalieji gali gauti šią pagalbą:

 • sužinoti apie savo kelionę tokiais būdais, kaip jiems įprasta;
 • įlipti į autobusą ar išlipti iš jo per pertraukas.

Tai jie gali padaryti, jei be vairuotojo autobuse

dirba dar kitas žmogus ar žmonės.

bendradarbiavimas

 

 

14. Paglbos teikimo sąlygos

 

Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos turi bendrauti tarp savęs,

kad galėtų padėti neįgaliesiems.

 

 • Apie tai, kad ketina važiuoti neįgalus žmogus

reikia pranešti prieš 36 valandas.

Tai yra prieš vieną su puse dienos.

 • Neįgalusis turi atvykti į vietą, kurią jam nurodo vežėjas.
 • Atvvykti jie turi tokiu laiku, kurį pasako vežėjas.

Tai gali būti ne daugiau kaip 60 minučių arba 1 valanda iki autobuso išvažiavimo.

 • Jei vežėjas laiko nepasako,

neįgalusis turi atvykti likus ne mažiau kaip 30 minučiu

arba pusė valandos iki autobuso išvažiavimo.

 

Kai neįgalusis perka bilietą, jis iš anksto turi pasakyti

kokios vietos jam reikia.

 

Jei neįgalusis nepraneša, kad jis ruošiasi važiuoti,

vežėjai turi stengtis, kad kelionė jam

būtų kuo patogesnė.

 

Stotyse reikia įrenngti ar pažymėtti vietas,

kuriose neįgaalieji galėtų pranešti apie

savo atvykimą ar išvykimą ir

paprašyti pagalbos.

 

telefono_pokalbis

 

15. Informacijos pranešimas

 

Kai įmonės, kurios organizuoja kelionę

sužino, kad keliauti ruošiasi neįgalus žmogus,

jos turi apie tai iš karto prannešti vežėjui ar

stotį valdančiai įstaigai.

teacher

 

16. Mokymas

 

Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos

turi pasirūpinti, kad jų darbuotojai

mokėtų padėti neįgaliesiems.

Neigaliojo_vezimelis

 

17. Atlyginimas, jei sugenda judėjimo įranga

 

Jei judėjimo įranga dingsta ar sugenda

už tai atsako vežėjai ir stotis valdančios įstaigos.

Jie turi sumokėti už dinngusią įrangą.

Jie turi sumokėti už judėjimo įrangos taisymą.

Jie turi pasirūpinti, kad neįgalieji galėtų naudotis judėjimo įranga,

kol nusipirks sau naują ar pataisys sulūžusią.

 

 

18. Išimtys

 

Valstybės gali leisti nevykdyti šio įstatymo

tik tada, kai pačių valstybių įstatymai geriau

saugo neįgaliųjų teises, kai jie keliauja autobusais.

 

 

IV. KELEIVIŲ TEISĖS ATTŠAUKUS KELIONĘ AR VĖLUOJANT JĄ PRADĖTI

autobusu_stoteleje_veluoja

 

19. Kelionės tęsimas, vykimas kitu keliu ir pinigų grąžinimas

 

Vežėjas gali pasiūlyti:

 • važiuoti kitu keliu,
 • grąžinti pinigus už bilietą arba
 • parvežti keleivį ten iš kur jis išvyko

tik tada, kai:

 • reikia kelionę atšaukti,
 • autobusas vėluoja ilgiau nei 120 minučių arba 2 valandas,
 • pardavė daugiau bilietų nei yra vietų autobuse.

 

man_reading_paper02

CDOG049

 

20. Informavimas

 

Jei vežėjui kelionę tenka atšaukti ar

autobusa vėluoja išvykti

vežėjas apie tai turi pranešti per 30 minučių arba puse valandos

nuo numatytos kelionės pradžios.

 

Vežėjas privalo pranešti keleiviams kaip jie gali

nuvažiuoti ten kur jiems reikia.

 

Vežėjas privalo pasrūpinti, kad žinią apie kelionės atšaukimą

ar vėlavimą sužinotų neįgalieji.

neigalus_valgo

miegojimas

 

21. Pagalba kai kelionė neįvyksta arba ji vėlluoja


Jei kelionė, kuri turėjo trukti 3 ir daugiau valandų neįvyksta,

arba vėluoja daugiau kaip 90 minučių,

vežėjas turi keleiviams nemokamai parūpinti:

 • pavalgyti ir atsigerti,
 • vietą, kur galėtų keleiviai pernakvoti.

 

skundas

 

22. Kiti ieškiniai.

 

Jei keleivis patyrė žalą dėl neįvykusios ar pavėlavusios kelionės,

jis gali reikalauti tą žalą atlyginti.

 

 

23. Išimtys

 

Vežėjas gali nesivadovauti 19 ir 21 straipsniais, jei keleivis

turi bilietą be datos.

Nebent tas bilietas yra nuolatinis ar sezoninis.

 

Vežėjas gali nesirūpinti vieta,

kur keleivis galėtų pernakvoti,

jei kelionė neįvyko ar vėlavo dėl

labai blogo oro.

 

 

V. INNFORMAVIMO IR APSKUNDIMO TVARKOS TAISYKLĖS

braille-readingmerginos_bendrauja_gestu_kalba

49.1_ETRman_reading_paper02

 

24. Teisė gauti informaciją apie kelionę

 

Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos turi pasirūpinti,

kad visi keleiviai galėtų žinoti apie savo kelionę.

 

braille-readingmerginos_bendrauja_gestu_kalba

49.1_ETRman_reading_paper02

 

25. Informacija apie keleivių teises

 

Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos turi pasirūpinti,

kad keleiviai išvykdami žinotų aapie savo teises.

Jei neįgalieji paprašo, reikia pasirūpinti,

kad jie ssužinotų apie savo teises jiems prieinamaais būdais.

skundas

 

26. Skundai

 

Vežėjai nustato skundų nagrinėjimo tvarką.

Vežėjai nagrinėja skundus.

kalendorius_3_menesiai

 

27. Skundų pateikimas

 

Keleivis gali skųstis prėjus

ne daugiau kaip 3 mėnesiams po važiavimo.

 

Veežėjas per vieną mėnesį turi pranešti keleiviui

kas nutiko su jo skundu.

 

Galutinį sprendimą vežėjas priima per 3 mėnesius

nuo skundo gaavimo.

 

 

VI. VYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR NACIONALINĖS VYKDYMO UŽTIKRINIMMO ĮSTAIGOS

istaigos_pastatas

 

28. Kas atsako už šio įstatymo vykdymą šalyse

 

Pati šalis turi paskirti įstaigą, kuri

rūpinsis, kad šį įstatymą vežėjai ir stotys gerai vykdytų.

 

Šalys apie šią įstaigą turi pranešti Europos Komisijai.

 

Jei keleivis galvoja, jog jo teisės buvo pažeistos,

jis gali skųstis šiai įstaigai.

ataskaita

 

29. Ataskaita kaip sekasi vykdyti šį įstatymą

 

Kiekviena šalis turi parašyti ką ji nuveikė,

kad šis įstatymas gerai veiktų.

Tai reiškia, ji turi parengti ataskaitą.

Ataskaitą šalys turi parengti iki 2015 metų birželio mėnesio 15 dienos.

Po to šalys ataskaitas turi rengti kas 2 metus.

bendradarbiavimas

 

30. Vykdymo užtikrinimo įstaigų bendradarbiavimas

 

Įstaigos, kurios skirtingose šalyse rūpinasi,

kad šis įstatymas veiktų

turi keistis savo žiniomis.

 

 

31. Sankcijos

 

Valstybės nustato taisykles, kaip baus

tuos, kurie nevykdys šio įstatymo.

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

European_parliament

 

32. Ataskaita

 

Europos Komisija turi pranešti

Europos Parlamentui ir Europos Tarybai, kaip

sekasi vykdyti šį įstatymą.

 

 

33. Reglamento (EB) Nr. 2006/22004 pakeitimas

 

Reglamentą reikia papildyti žinute apie šį įstatymą.

 

istatymas

 

34. Įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja kai preina 20 dienų nuo jo

paskelbimo.

 

Jį reikia pradėti vykdyti nuo 2013 metų kovo mėnesio 1 d.

 Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 01 Gegužė 2012 21:51